Budgetneutrale afwijkingen

Publieke dienstverlening € 79.000 V/N (I)

Verkiezingen € 79.000 V/N (I) programma 1 en 13
Extra lasten in verband met Covid 19 € 79.000 om de verkiezingen (zie programma 1) veilig te laten verlopen. De totale lasten zijn op het moment van schrijven (net na de verkiezingen) nog niet in te schatten. De verwachting is dat de totale Covid 19 kosten voor de verkiezingen binnen het budget (€ 152.000) past welke hiervoor in de september- en december circulaire van het Rijk zijn ontvangen. In de 2e bestuursrapportage 2021 zal worden gemeld wat de resterende lasten hiervoor zijn geweest. Dit is een budgetneutrale afwijking.

Openbare orde en veiligheid € 75.000 V/N (S)

Uitleenovereenkomst BOA's met gemeente Bunnik € 75.000 V/N (S) programma 2
De boa's van de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden uitgeleend om werkzaamheden uit te voeren op het grondgebied van de gemeente Bunnik. De gemeente Bunnik heeft hiervoor een bedrag van € 75.000 ter beschikking gesteld. Voor dit bedrag huurt de gemeente Utrechtse Heuvelrug boa's in en is verantwoordelijk voor de aansturing van de boa's. Dit is een budgetneutrale afwijking.

ICT - publiek € 70.000 V/N (S)

Herschikking gelden van Informatievoorziening naar ICT - publiek € 70.000 V/N (S) programma 3 en overhead
In verband met het project goed verbonden vindt een herschikking plaats van de lasten die gerelateerd zijn aan ICT publiek. Dit is een budgetneutrale afwijking.

Individuele voorzieningen werk en inkomen € 1.115.000 V/N (I)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) € 1.115.000 V/N (I) programma 5

Voor de financiële ondersteuning van zelfstandige ondernemers in Corona tijd heeft het Rijk de regeling Tozo verlengd. De gemeente ontvangt vanuit het Rijk hiervoor een voorschot van € 1.114.983 en dit bedrag raamt de gemeente budgettair neutraal omdat voor deze regeling sprake is van een terugbetalingsregeling aan het Rijk op het moment dat sprake is van minder uitgaven in het kader van deze regeling. Dit is een budgetneutrale wijziging.

Sportaccommodaties € 15.000 V/N (I)

Tegemoetkoming huurders € 15.000 V/N (I) programma 6, 9 en algemene dekkingsmiddelen
Instemmen met tegemoetkoming in de huurkosten van in de in het collegevoorstel van 23 maart 2021  genoemde huurders. De gederfde huurinkomsten worden afgeraamd en het nadeel dat hieruit ontstaat wordt gedekt uit de over te hevelen compensatiemiddelen Corona 2020 (programma 13). Dit is een budgetneutrale afwijking.


Leefbaarheid en welzijn € 60.000 V/N (I)

Sportakkoord € 60.000 V/N (I) programma 9
Verwerking van de Rijkssubsidie voor de uitvoering van het sportakkoord. Voor 2021 € 60.000 en voor 2022
€ 30.000. Dit is een budgetneutrale afwijking

Duurzaamheid € 186.000 V/N (I)

Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) € 186.000 V/N (I) programma 11
Op 5 maart 2021 heeft de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter hoogte van
€ 185.992 in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze regeling is gericht op het het stimuleren van bewoners om verduurzamingsmaatregelen te nemen in hun woning. Bij de activiteiten wordt vooral ingezet op huurwoningen en monumentale paden. De regeling loopt tot 31-07-2022. Dit is een budgetneutrale afwijking.

Algemene uitkering vierde Corona steunpakket € 586.000 V/N (I)

Aanvullende brief gemeentefonds maart 2021: Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten - € 586.000 V/N (I) algemene dekkingsmiddelen
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Hierover is op 26 maart een Aanvullende brief gemeentefonds 2021 uitgebracht. De middelen die we op basis van deze maartbrief ontvangen, zetten we, net als de eerder voor dit doel ontvangen middelen, apart (labeling). Daardoor hebben ze geen effect op het saldo van de begroting en is er sprake van een budgettair neutrale wijziging. Mogelijk wijken de definitieve bedragen in de meicirculaire iets af van de in de maartbrief genoemde bedragen. Als dat het geval is, passen we de bedragen dan aan. De middelen hebben een eenmalig karakter en zijn vrij besteedbaar. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage ‘Toelichting op de maatregelen in het vierde corona steunpakket’.  Dit is een budgetneutrale afwijking.

Klaar voor de toekomst € 14.000 V/N (S)

Herschikking van gelden project klaar voor de toekomst naar algemene personeelslasten € 14.000 V/N (S) programma 12 en overhead.
In verband met het project klaar voor de toekomst vindt herschikking plaats van gelden van budget klaar voor de toekomst naar het bedrijfsvoeringsbudget. Dit is een budgetneutrale afwijking.

Algemene uitkering gemeentefonds (BBV-overzicht Algemene dekkingsmiddelen)

Decembercirculaire 2020 – gelabelde posten € 542.000 V/N (I), € 12.000 V/N (S) (programma 5 en 6 en algemene dekkingsmiddelen)
De raadsinformatiebrief over de decembercirculaire meldt dat een aantal bedragen worden gelabeld (verrekend met budgetten). In die gevallen is er geen effect op het begrotingssaldo en financieel meerjarenperspectief. Daarom zijn ze onder de budgetneutrale afwijkingen opgenomen. Het betreft bedragen voor: individuele voorzieningen jeugdwet, compensatie Voogdij/18+ (de extra € 112.000, programma 5), het coronasteunpakket (€ 441.000, algemene dekkingsmiddelen) en diverse kleine structurele taakmutaties van de algemene uitkering (programma 6). De mutaties vanuit de decembercirculaire staan onder de algemene dekkingsmiddelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40