Investeringen

Effect van lopende investeringen jaarrekening 2021-2024

Voor 2021 is een actualisatie gemaakt van de investeringskredieten. Hieronder wordt aangegeven welke onderdelen hierin zijn meegenomen.

  1. Bij de jaarrekening 2020 is een aantal investeringskredieten afgesloten en is van de nog openstaande investeringskredieten aangegeven in welk jaar verwacht wordt dat deze afgesloten worden en wat het verwachte totale investeringsbedrag zal zijn. Deze mutaties zijn verwerkt.
  2. De kapitaallasten van de nieuwe investeringskredieten en van de investeringskredieten die komen te vervallen.
  3. De kapitaallasten van de uitgezette lening aan de Lang Dreef C.V.  zijn opgenomen.

Bovenstaande actualisatie van de investeringskredieten heeft effect op de kapitaallasten. Deze financiële effecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tot slot heeft aanpassing van de kredieten plaatsgevonden waarvan het effect op de kapitaallasten budgetneutraal is. Deze worden verderop nader toegelicht.

 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Actualisatie planning lopende investeringen en diverse kleine verschillen

25.483 V

248.910 V

13.119 V

2.092 V

Vervallen investeringen

5.400 V

5.400 V

Nieuwe investeringen

 2.533 N

 2.533 N

 2.533 N

Rentebaten uitgezette leningen

12.747 V

12.747 V

12.747 V

12.747 V

Totaal

 38.230 V

259.124 V

28.733 V

17.706 V


Op basis van bovenstaande tabel zijn de kapitaallasten in de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 geactualiseerd. Deze actualisatie leidt in deze bestuursrapportage en voor het meerjarig effect per saldo tot de bovenstaande financiële voor- en nadelen in 2021 - 2024. Voor 2021 zal het financiële effect als saldo worden verwerkt in deze bestuursrapportage.   

Toelichting op de financiële effecten

Actualisatie kredieten

De actualisatie van de investeringskredieten vanuit de jaarrekening 2020 heeft in 2021 en meerjarig  een voordelig financieel effect.

Vervallen investeringen

Vervanging software TIM tijdverantwoording € 27.000
Binnen de Microsoft 365 omgeving wordt voor de tijdverantwoording een andere oplossing gevonden. Dit heeft een voordelig financieel effect vanaf 2023.

Nieuwe investeringen

Hekwerk Ludenti en Golfclub Doorn € 15.000
De betonnen schutting op de scheiding van de terreinen waarvan Tennisvereniging Ludenti en de Doornse Golf Club gebruik maken, is aan het einde van de levensduur en valt onder de onderhoudsverantwoordelijkheid van de gemeente. De schutting was niet bekend in de systemen, waardoor de kosten niet eerder waren voorzien. Dit heeft een nadelig financieel effect vanaf 2022.

Zonwering de Binder € 29.000
De gebouwgebonden zonwering van de Binder is onbruikbaar geworden. In het gebouw zijn grote ramen aanwezig die vol op de zon staan. Derhalve is de vervanging onvoorzien (weersomstandigheden) en onoverkomelijk (arbeidsomstandigheden).

Aanpassing riolering De Sluis € 25.000

Door de uitbreiding van een supermarkt moet het onderliggende riool worden verplaatst. Dekking komt uit het te verlagen krediet Engelse Werk (zie onder budgetneutrale aanpassingen)

Uitgezette lening (nieuw)

Lange Dreef C.V. € 1.274.685
De gemeente Utrechtse Heuvelrug verstrekt een lening van maximaal 1,8 miljoen euro aan Lange Dreef C.V.. De 100% borgstelling komt hierdoor te vervallen. De door de BNG verstrekte lening eindigt per 31 december 2020 en de BNG wenst deze niet meer te verlengen. Verlengen is noodzakelijk omdat het gebied de Lange Dreef nog niet volledig is ontwikkeld. Specifiek moet de kerkkavel (circa 4.500 m2) de komende jaren nog worden ontwikkeld. De begrotingswijziging is conform het raadsvoorstel van 15 december 2020 opgesteld. Dit heeft een voordelig financieel effect in 2021 en meerjarig.

Budget neutrale aanpassingen

Investeringen wegen en riolering Het Engelse Werk € 308.400
Vanwege voordelige aanbesteding is hier sprake van een positief saldo. Het positief saldo van project Engelsewerk inzetten voor uitvoering van rioolwerkzaamheden bij de Sluis in Driebergen en in het project Wateroverlast Amerongen.

Investeringen wegen en riolering wateroverlast Amerongen: € 283.400
Dit betreft een groot project. Er zijn grote extra werken uitgevoerd, onder andere op de Koenestraat. Hierdoor is nu een tekort ontstaan om deelproject 3 te kunnen uitvoeren.

Aanpassing riolering de Sluis € 25.000
Door de uitbreiding van een supermarkt moet het onderliggende riool worden verplaatst.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Actualisatie planning lopende investeringen en diverse kleine verschillen

248.910 V

13.119 V

2.092 V

2.317 V

Vervallen investeringen

5.400 V

5.400 V

5.400 V

Nieuwe investeringen

 2.533 N

 2.533 N

2.533 N

2.533 N

Rentebaten uitgezette leningen

12.747 V

12.747 V

12.747 V

12.747 V

Totaal

259.124 V

28.733 V

17.706 V

17.931 V

Actualisatie Nota waarderen en afschrijven

De nota waarderen en afschrijven is geactualiseerd. In juni zal deze nota aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Hierin wordt onder andere voorgesteld om de onderstaande afschrijvingstermijnen aan te passen.

- Elementverharding (klinkers, gebakken stenen e.d.)
De levensduur is bijgesteld van 25 jaar naar 40 jaar.
- Kunstgrasvelden
De levensduur is bijgesteld van 15 jaar naar 12 jaar.(= bovenlaag) en van 30 jaar naar 36 jaar (= onderlaag).  
- Lichtmasten sport
De levensduur is bijgesteld van 50 naar 30 jaar.
- Vervanging laptobs
De levensduur is bijgesteld van 5 jaar naar 3 jaar.

Het financiële effect op basis van deze actualisatie heeft sec in 2021 een fors negatief effect. Dit effect voor 2021 is becijferd op een nadeel van € 126.085. In 2021 wordt kritisch gekeken naar de ruimte in de begroting voor sport(accommodaties) om (een deel van) dit financiële effect op te vangen. Het uiteindelijke nadelige financiële effect uit de nota waarderen en afschrijven over het jaar 2021 zal in de 2e bestuursrapportage 2021 financieel worden verwerkt.

Het meerjarig financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022 en laat voor de jaren 2022 - 2025 beperkte voordelige resultaten zien.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40