Verwachte afwijkingen

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Beleidsmatige afwijkingen

Leerlingenvervoer
De opening en sluiting van scholen vraagt om meer coördinatie bij het leerlingenvervoer. Daardoor is de voorbereiding en besluitvorming over de nieuwe verordening leerlingenvervoer verschoven naar de tweede helft van 2021.

Jeugd- en Jongerenwerk
In de jeugdagenda is hebben we opgenomen het jeugd- en jongerenwerk te evalueren om dit beter zichtbaar te maken in relatie tot onderwijs en jeugdhulp. Dit is vertraagd door de inzet op het organiseren van extra activiteiten voor de jeugd in het kader van Covid-19.

Natuurlijk Buitenspelen!
Door de vereiste inzet op werkzaamheden als gevolg van Civid-19 kon de gemeente de uitvoering van dit plan minder voortvardend oppakken en loopt onder meer het ontwikkelen van een website ter ondersteuning van initiatieven voor buitenspelen vertraging op.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Algemene voorzieningen jeugd

1.481.000

1.393.000

88.000

V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Algemene voorzieningen jeugd € 88.000 V (S)

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) € 88.000 V (S) programma 7
De raad heeft op 28 januari 2021 de nieuwe budgetten voor het OAB vastgesteld. In lijn met de meerjarenplanning bij dat raadsvoorstel is deze begrotingswijziging opgesteld. Omdat de raad met deze meerjarenplanning ook het beslag op de eigen (lokale) middelen heeft vastgelegd, is ook in 2021 nog een correctie aangebracht en is er sprake van een voordeel van € 88.000 in 2021 en vanaf 2022 van € 24.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40