Bijlagen

Overzicht mutaties eerste bestuursrapportage 2021

In onderstaande tabel zijn alle mutaties die zijn opgenomen in deze eerste bestuursrapportage 2021 weergegeven.

(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)

Omschrijving mutatie

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

VRU

02

Veiligheid en handhaving

84

0

0

0

0

Reisdocumenten

03

Dienstverlening

-60

-41

-101

0

0

Decembercirculaire 2020

05

Transformatie in het sociale domein

-112

0

0

0

0

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

11

12

12

12

12

13

Alg. dekkingsmiddelen

121

-22

-26

-26

-26

Gladheidsbestrijding

11

Openbare Ruimte en Milieu

-57

0

0

0

0

Dividend BNG

13

Alg. dekkingsmiddelen

163

0

0

0

0

Beloningsmaatregelen

14

Overhead

-42

-42

-42

-42

-42

Subsidie Japanse Duizendknoop

11

Openbare Ruimte en Milieu

43

0

0

0

0

Bijstand IOAW/ IOAZ

05

Transformatie in het sociale domein

-306

0

0

0

0

Recreatieterreinen

08

Economie, Receatie en Toerisme

0

-30

-30

-30

-30

Allemanswaard

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-33

0

0

0

0

17

Reserves

33

0

0

0

0

Geldmaat

02

Veiligheid en handhaving

-20

0

0

0

0

Natuur en landschap

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-32

0

0

0

0

17

Reserves

32

0

0

0

0

Ombuiging Hoenderdaal

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

15

15

15

15

15

Buitensportaccommodaties

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-35

-35

-35

-35

-35

Tennisbanen

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-31

0

0

0

0

OAB

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

88

24

24

28

28

Bosbad

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

20

20

20

20

20

Bouw- en Woningtoezicht

03

Dienstverlening

-84

0

0

0

0

Bijdrage soc dorpsteams

05

Transformatie in het sociale domein

-70

0

0

0

0

Jeugdwerk

05

Transformatie in het sociale domein

-88

-24

0

0

0

Kapitaallasten

12

Middelen en ondersteuning

38

259

28

18

18

Ombuigingen Sociaal Domein

05

Transformatie in het sociale domein

-1.100

0

0

0

0

Niet realiseren ombuiging Samenleving

12

Middelen en ondersteuning

500

0

0

0

0

Totaal mutaties

-921

136

-135

-40

-40

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40