Verwachte afwijkingen

09. Sport, Inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Informatieverstrekking aan samenleving
Op het gebied van sport en cultuur komen er veel vragen binnen in relatie tot de regelgeving en ondersteuning in het kader van Covid-19. Dit vergt veel inzet op deze taakvelden, waardoor de uitvoering en uitwerking van de beleidskaders, zoals de gesprekken rond het capaciteitsonderzoek onder druk komen te staan en processen vertragen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Sportaccommodaties

2.369.000

2.401.000

32.000

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Sportaccommodaties € 31.000 N (I)

Tennisvereniging Ludenti en tennisvereniging LTV Maarn € 31.000 N (I) programma 9
In het kader van het de tennisharmonisatie en daarmee de overdracht van de onderhoudsverantwoordelijkheid naar Ludenti was onderhoud aan wachthuisjes noodzakelijk voor  € 8.000. Op grond van een eerder afgesloten instandhoudingsovereenkomst is de bruidschat van € 23.000 voor LTV Maarn pas dit jaar uitbetaald  


Sportaccommodaties € 1.000 N (I)


Tegemoetkoming huurders € 1.000 N (I) programma 6, 9 en algemene dekkingsmiddelen
Het college stelt voor om een tegemoetkoming  toe te kennen in de  huurkosten voor de Kiosk Bosbad en Champ-Aubert  en aan de hand van het afwegingskader een beroep te doen op de stelpost compensatiemiddelen Corona. Dit is een budgetneutrale afwijking. Zie hiervoor de paragraaf algemene dekkingsmiddelen.

Sportaccommodaties € 35.000 V/N (S)  

Ombuiging sportaccommodaties € 35.000 V/N (S) programma 9
De structurele ombuigingen bij  Hoenderdaal (€ 15.000) en het Bosbad (€ 20.000) worden budgettair neutraal verwerkt.  

Leefbaarheid en welzijn € 60.000 V/N (I)

Sportakkoord € 60.000 (V/N) (I) programma 9
In samenspraak met het sport- en beweegveld is een lokaal sportakkoord gesloten. Voor de uitvoering van het 'Sportakkoord Utrechtse Heuvelrug 2020-2021' is door het rijk uitvoeringsbudget van € 30.000,-  voor 2021 beschikbaar gesteld. Onlangs heeft het rijk bekend gemaakt extra middelen vrij te hebben gemaakt voor het sportakkoord, waardoor de specifieke uitkering voor het sportakkoord is verhoogd naar € 60.000,- voor 2021.
Verwerking van de Rijkssubsidie voor de uitvoering van het sportakkoord. Voor 2021 € 60.000 en voor 2022
€ 30.000. Dit is een budgetneutrale wijziging.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40