Verwachte afwijkingen

11. Openbare Ruimte en Milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Voorrang is in de afgelopen periode vooral gegeven aan het uitvoeren van de dienstverlening die rechtstreeks van belang is voor burgers. Denk daarbij aan de milieustraat en het oplossen van klachten en gevaarlijke situaties in de openbare ruimte. De implementatie van de besluiten over de beheerplannen en de actualisatie van het rioolprogramma hebben ook aandacht. Tegelijk is het onvermijdelijk, vanwege het uitvallen van een aantal medewerkers en het werken met tijdelijke krachten dat er vertragingen optreden bij m.n. het uitvoeren van projecten waar veel afstemming en achtergrondkennis voor nodig is. De komende maand wordt voor het groot onderhoud, de sectorale projecten (beperkt tot 1 onderwerp), en voor de complexe integrale projecten in beeld gebracht hoe de verhouding tussen de  beschikbare capaciteit en het lopende werkpakket (voor 2021 t/m 2024) is. En welke prioritering hier zo nodig aan gehangen moet worden. De bedoeling is dit voor deze zomer in beeld te hebben.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Gladheidsbestrijding

125.000

182.000

57.000

N

I

Openbaar Groen

2.656.000

2.613.000

43.000

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Gladheidsbestrijding € 57.000 N (I)

Gladheidsbestrijding € 57.000 N (I) programma 11
De jaarlijkse begroting gladheidsbestrijding is afgestemd op "een gemiddelde" winter. Afgelopen seizoen is er bovenmatig veel inzet nodig geweest om de wegen en fietsroutes met de grote hoeveelheden sneeuw veilig begaanbaar te houden. Dit heeft geleid tot een veel hogere inkoop van wegenzout en het t.b.v. alle dorpen inhuren van externe inzet t.b.v. het sneeuwruimen.

Openbaar Groen € 43.000 V (I)

Plantsoen en gras € 43.000 V (I) programma 11
Er is een provinciale subsidie aangevraagd voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop van
€ 43.000 (V). Dit bedrag is toegekend voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop binnen de gemeente. De bestrijding wordt de komende jaren binnen het bestaande budget opgevangen.

Duurzaamheid € 186.000 V/N (I)

Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) € 186.000 V/N (I) programma 11
Vanwege het succes van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) heeft de gemeente  in samenwerking met de woningbouwcorporaties een aanvullende subsidie voor de verduurzaming van woningen aangevraagd. Daarop hebben we een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter hoogte van € 186.000 in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze nieuwe regeling is gericht op het stimuleren van bewoners om verduurzamingsmaatregelen te nemen in hun woning. Waar de RRE zich vooral richtte op woningeigenaren, richt de gemeente zich met de RREW op sociale huurwoningen en monumentale panden. Daarmee kunnen de eerste stappen worden gezet op weg naar aardgasvrij. De regeling loopt tot 31-07-2022. Dit is een budgetneutrale wijziging. Zie hiervoor de paragraaf budgetneutrale afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40