Verwachte afwijkingen

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Beleidsmatige afwijkingen

Uitwerking Samen Leven, Samen Doen!
Zoals in programma 5 al is aangeven kan de uitwerking van de nota Samen Leven, Samen Doen! als gevolg van extra inzet ten behoeve van Covid-19 minder voortvarend worden opgepakt, dan eerder aangegeven.

Nieuwe Wet Inburgering
De invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 is in voorbereiding. De invoering van deze wet is in 2020 uitgesteld en daarom doet het college van B&W bij de jaarrekening 2020 het voorstel om de middelen die we vanuit het Rijk hiervoor ontvingen voor de implementatie van de nieuwe wet over te hevelen naar 2021.  

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Leefbaarheid Welzijn

730.000

719.000

11.000

V

S

Maatschappelijk vastgoed

48.000

62.000

14.000

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Leefbaarheid Welzijn: € 11.000 V (S)

Diverse kleine afwijkingen: € 11.000 V (S) programma 6 en algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft een gelabelde post vanuit de decembercirculaire zoals eerder opgenomen in de Raadsinformatiebrief decembercirculaire: Faciliteitenbesluit en Inburgering. Zie de paragraaf Budgetneutrale afwijkingen voor de toelichting.

Maatschappelijk vastgoed € 14.000 N (I)

Tegemoetkoming huurders € 14.000 N (I) programma 6, 9 en algemene dekkingsmiddelen
Het college stelt voor om een tegemoetkoming toe te kennen in de huurkosten voor de Kiosk Bosbad en Champ-Aubert  en aan de hand van het afwegingskader een beroep te doen op de stelpost compensatiemiddelen Corona. Dit is een budgetneutrale afwijking. Zie hiervoor de paragraaf algemene dekkingsmiddelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40