Verwachte afwijkingen

02. Veiligheid en Handhaving

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Crisisbeheersing en brandweer

3.394.000

3.310.000

84.000

V

S

Openbare orde en veiligheid

220.000

240.000

20.000

N

I

 I=Incidenteel, S=Structureel

Crisisbeheersing en brandweer € 84.000 V (S)

Bijdrage GR Veiligheidsregio Utrecht (VRU) € 84.000 V (S) programma 2
De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is voor het jaar 2021 ten positieve bijgesteld. Concreet betekent dit dat de bijdrage in 2021 afneemt met € 84.000. Deze afname komt voor uit een aantal ontwikkelingen, te weten: (1) een positieve bijstelling van de verdelingsgrondslag (-0,10%), (2) een hogere 'Brede doeluitkering Rampenbestrijding' vanuit de Rijksoverheid (á € 208.000 positief), (3) het implementeren van een beoordelingsprotocol automatische meldingen en (4) afnemende licentiekosten voor softwarepakketten. Dit alles tezamen zorgt vooralsnog voor een aanzienlijke afname van de gemeentelijke bijdrage. De voordelen voor 2022 en verder worden in de kadernota verwerkt.

Openbare orde en veiligheid € 20.000 N (I)

Geldmaat € 20.000 N (I) programma 2
De gemeente Utrechtse Heuvelrug realiseert in samenwerking met Geldmaat een geldautomaat voorziening in Maarn. Om de plaatsing van de geldautomaat mogelijk te maken is het noodzakelijk ondergrondse kabels en leidingen te verleggen. Deze kosten zijn eenmalig en bedragen maximaal € 20.000. Er zijn geen afschrijf- of exploitatiekosten aan verbonden.

Openbare orde en veiligheid € 75.000 V/N (S)

Uitleenovereenkomst BOA's met gemeente Bunnik € 75.000 V/N (S) programma 2
De boa's van de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden uitgeleend om werkzaamheden uit te voeren op het grondgebied van de gemeente Bunnik. De gemeente Bunnik heeft hiervoor een bedrag van € 75.000 ter beschikking gesteld. Voor dit bedrag huurt de gemeente Utrechtse Heuvelrug boa's in en is verantwoordelijk voor de aansturing van de boa's. Dit is een budgetneutrale afwijking. Zie hiervoor de paragraaf budgetneutrale afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40