Verwachte afwijkingen

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Door corona heeft er in 2020 veel nadruk gelegen op het binnen de maatregelen zo goed mogelijk overeind houden van het niveau van dienstverlening. Hierdoor was het nodig om het maken van afspraken enkel telefonisch te laten verlopen. Daarnaast is veel tijd besteed aan goede informatieverstrekking en advisering aan inwoners en ondernemers en aan het verwerken van aanpassingen ten gevolge van wijzigingen in richtlijnen rondom COVID-19. Dit heeft effect op het realiseren van de ombuigingen op het gebied van telefonie, receptie en reisdocumenten omdat daarvoor veelal dezelfde medewerkers nodig zijn.

Concreet betekent dit dat de in 2020 gestarte pilot ‘andere opzet KCC-telefonie’ nog niet wordt omgezet naar een aanbesteding, maar met een jaar wordt verlengd. Voordeel is dat we de impact van corona op de opzet kunnen meewegen.

Het uitwerken van de ombuiging op de receptiefunctie is in deze periode niet gelukt en ook niet wenselijk, omdat bezoekers in het Cultuurhuis in Doorn moesten worden begeleid binnen de corona-richtlijnen. Wanneer de samenleving weer ‘open gaat’ richten we ons eerst op het aanpassen en herstellen van de dienstverlening en informatievoorziening.

Ook de ombuiging door het uitbesteden van een deel van het reisdocumentenproces stellen we uit. De verwachting is dat medio 2022 weer voldoende capaciteit beschikbaar is, omdat in de eerste maanden van 2022 er ook nog verkiezingen plaatsvinden, die een beroep doen op dezelfde medewerkers.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Publieke dienstverlening

1.000.000

1.060.000

60.000

N

I

Bouw en woningtoezicht

539.000

623.000

84.000

N

I

ICT

193.000

263.000

70.000

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Publieke dienstverlening € 60.000 N (I)

Reisdocumenten € 60.000 N (I)  programma 3
Het blijkt lastig om langjarig vooruit te voorspellen hoeveel reisdocumenten inwoners jaarlijks nieuw c.q. vervangend nodig hebben, met name in 2020 en 2021 door corona. In 2020 is de ombuiging incidenteel bijgesteld met  € 80.000 negatief, in 2021 via deze bestuursrapportage met € 60.000 negatief. In deze bestuursrapportage verwerken we de meest recente voorspelling in combinatie met de te verwachten effecten door corona.

Bouw en woningtoezicht € 84.000 N (I)

Extra formatie € 84.000 N (I) programma 3  
Vanwege  de toename van de vergunningsaanvragen en klantvragen is er extra formatie nodig. De  trend van 2020 zet zich verder voort in 2021. Om de hoge werkdruk te verlagen, uitval door ziekte te voorkomen en de dienstverlening en de kwaliteit op peil te brengen (o.a. termijnen verkorten, fictieve vergunningen voorkomen, foutmarges verkleinen) is extra formatie nodig. Naar verwachting nemen de lasten toe met € 165.000. Het aantal aanvragen voor vergunningen neemt toe. Naar verwachting zullen ook de baten toenemen met € 81.000. Per saldo geeft dit een nadeel van € 84.000.

ICT - publiek € 70.000 N (S)

Herschikking gelden van Informatievoorziening naar ICT - publiek € 70.000 N (S) programma 3 en overhead
In verband met het project Goed Verbonden vindt een herschikking plaats van de lasten die gerelateerd zijn aan ICT publiek. Dit is een budgetneutrale afwijking. Zie hiervoor de paragraaf budgetneutrale afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40