Bijlagen

Overzicht van baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting 2021-2024 hebben wij u een overzicht aangeboden met daarin een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma inclusief de mutaties in de reserves.

Onderstaand overzicht laat zien hoe de begroting 2021 is aangepast als gevolg van reeds genomen besluiten in 2021 en de financiële mutaties die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)

Omschrijving lasten/baten

Begroting 2021 primitief

Begrotings-wijzigingen t/m maart 2021

Financiele afwijkingen 1e burap 2021

Begroting 2021 na wijziging

LASTEN

01

Bestuurlijke zaken

2.556

-11

79

2.624

02

Veiligheid en handhaving

4.261

8

11

4.280

03

Dienstverlening

4.323

-7

205

4.521

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

3.622

-12

65

3.675

05

Transformatie in het sociaal domein

48.117

-139

2.484

50.463

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

2.847

0

-11

2.836

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

4.977

382

-88

5.271

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

829

0

0

829

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

5.007

12

91

5.109

10

Verkeer en vervoer

1.048

0

0

1.048

11

Openbare Ruimte en milieu

20.681

344

243

21.268

12

Middelen en ondersteuning

4.376

49

-552

3.874

Totaal Lasten van de programma's

102.644

626

2.527

105.796

BATEN

01

Bestuurlijke zaken

54

0

0

54

02

Veiligheid en handhaving

38

0

75

113

03

Dienstverlening

2.179

0

-9

2.170

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

44

0

0

44

05

Transformatie in het sociaal domein

11.238

2

809

12.049

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

61

0

-14

47

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

575

224

0

799

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

209

0

0

209

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

823

0

59

882

10

Verkeer en vervoer

18

0

0

18

11

Openbare Ruimte en milieu

16.016

0

229

16.245

12

Middelen en ondersteuning

2.159

886

0

3.045

Totaal Baten van de programma's

33.415

1.113

1.150

35.678

Totaal Saldo van de programma's

-69.229

487

-1.377

-70.119

Overzichten

13

Algemene dekkingsmiddelen

84.907

153

377

85.437

14

Overhead

-14.654

-154

14

-14.794

16

Onvoorzien

-124

0

0

-124

Totaal Overzichten

70.130

-1

391

70.520

Totale Saldo lasten en baten

901

486

-986

401

Toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

102

0

33

135

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

0

0

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

0

0

0

0

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

0

0

32

32

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-641

-516

0

-1.158

Totaal Mutaties Reserves

-539

-516

65

-991

Resultaat

362

-30

-921

-590

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40