Verwachte afwijkingen

12. Middelen en ondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Vanuit het team financiën wordt op tal van zaken bijgedragen aan, uit Corona voortvloeiende, werkzaamheden in de organisatie. De impact hiervan, in combinatie met de effecten van het continu thuiswerken maakt dat er keuzes gemaakt zijn om een aantal zaken die gepland stonden uit te stellen. Hierbij valt te denken aan de actualisatie van de financiële verordening en de nota reserves en voorzieningen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Overige baten en lasten

1.520.000

968.000

552.000

V

I/S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Overige baten en lasten € 52.000 V (S)

Algemene baten en lasten € 14.000 V (S) programma 12 en overhead
Er vindt een administratieve herschikking plaats van budget project Klaar voor de Toekomst (programma 12) naar het bedrijfsvoeringsbudget (overhead). Voor  2022 en verder zijn dit de volgende bedragen € 124.00, € 183.000, € 244.000 en 244.000. Dit is een budgetneutrale afwijking. Zie programma budgetneutrale afwijkingen.

Algemene baten en lasten € 38.000 V (S) programma 12 en investeringen
De investeringskredieten zijn geactualiseerd hetgeen effect heeft op de kapitaallasten. Voor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar de paragraaf investeringen. Voor 2021 heeft dit een voordelig effect van
€ 38.000. Voor 2021 zal het financiële effect worden verwerkt in deze bestuursrapportage in dit programma. In de 2e bestuursrapportage 2021 wordt dit verder op productniveau en in de reserves en voorzieningen verwerkt.

Algemene baten en lasten € 500.000 V (I) programma 12, 5 en ombuigingen
In programma 5 is voorgesteld om het budget voor jeugdzorg incidenteel te verhogen met de omvang van de diverse ombuigingen uit spoor 2 en spoor 3 ad € 1.100.000. In de begroting 2021 is in programma 12 reeds rekening gehouden met een tegenvaller in het realiseren van de ombuigingsopgaven van € 500.000. Deze begrote tegenvaller kan derhalve vrijvallen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40