Verwachte afwijkingen

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Beleidsmatige afwijkingen

In de Ruimtelijke Ordening blijven we onverminderd actief met de invoering van de Omgevingswet. Onze gemeente is verschillende processen al aan het implementeren, zodat de  gemeente daarmee al kan 'droogzwemmen' voor de invoering van de wet per 1 januari 2022. Maar de toename van bouwactiviteiten in de Corona periode zet vooralsnog onverminderd door en zorgt voor een onacceptabele werkdruk bij vergunningverleners en adviseurs. Dit zet de gezondheid van onze medewerkers, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening onder druk. In programma 3 (Dienstverlening) hebben wij daarom het volgende opgenomen:

Vanwege  de toename van de vergunningsaanvragen en klantvragen is er extra formatie nodig. De  trend van 2020 zet zich verder voort in 2021. Om de hoge werkdruk te verlagen, uitval door ziekte te voorkomen en de dienstverlening en de kwaliteit op peil te brengen (o.a. termijnen verkorten, fictieve vergunningen voorkomen, foutmarges verkleinen) is extra formatie nodig. Naar verwachting nemen de lasten toe met € 165.000. Het aantal aanvragen voor vergunningen neemt toe. Naar verwachting zullen ook de baten toenemen met € 81.000. Per saldo geeft dit een nadeel van € 84.000.

De 'Corona-druk' op de vergunningverleners is evident, maar stopt daar niet. Beleidsmedewerkers zijn betrokken bij voor onze gemeente belangrijke ontwikkelingen als Omgevingsplan, Toekomstvisie, Transitievisie Warmte, RES,  en U10. Maar de aanhoudende stroom aan(extra) vergunningvragen vraagt ook adviescapaciteit. Dit alles in een periode van volledig thuiswerken en out-of-the-box participatietrajecten. U zult begrijpen dat ook hier de druk op de organisatie groot is en dat we daarom terughoudend zullen om gaan met nieuwe beleidsvragen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Maatschappelijk vastgoed

 58.000

 91.000

 33.000

N

I

Leefomgeving

 2.804.000

 2.836.000

32.000

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Reserve Allemanswaard

33.000

N

I

Reserve Boomveiligheid

 32.000

N

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening/reserve. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Maatschappelijk vastgoed

Reserve Allemanswaard € 33.000 N (I) programma 4 en reserve
De reserve Allemanswaard is in het leven geroepen voor de ontwikkeling van het gebied. Dit voor kosten van onder andere de inhuur van de projectleider en noodzakelijke bestemmingsplankosten. Omdat de ontwikkeling van het project in een versnelling is gekomen en deze lasten gedekt worden uit de reserve wordt deze nu aangesproken. Zie BBV overzicht reserves en voorzieningen.

Leefomgeving

Reserve Boomveiligheid € 32.000 N (I) programma 4 en reserve
Gemeente Utrechtse Heuvelrug is verantwoordelijk voor het onderhoud in het kader van  boomveiligheid binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Dit budget 2021 is geraamd op basis van de meerjarenplanning van het NPUH. Zij zijn opdrachtgever voor de werkzaamheden.

Zie BBV overzicht reserves en voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:55:19 met de export van 05/25/2021 15:46:40